Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
hu
Kategóriák / Termékek

Adatkezelési szabályzat

ADATKEZLÉSI SZABÁLYZAT

 

Hatályos:2021.04.01.

(módosításokkal egységes szerkezetben)

 

 

Név: Domonkos Martin őstermelő

Székhely: 6756 Tiszasziget Kolozsvári utca 24.

Levelezési cím: 6756 Tiszasziget Kolozsvári utca 24.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Agrárkamara

Agrárkamarai nyilvántartási szám: S675600144690

Adószám: 7628982-1-26

Képviselő: Domonkos Martin

Telefonszám: +36 -20-419-7566 és +36-20-262-2968

e-mail: info@rosegarden.hu

Honlap: http://www.rosegarden.hu

 

 

(továbbiakban: Adatkezelő)

Jelen Szabályzat a Adatkezelő adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából.

 

A Szabályzat megállapítása és módosítása adatkezelő hatáskörébe tartozik.

 

 

Kelt, Tiszasziget, 2021……04…..hó …01….. napján

 

 

                                                                               _______Domonkos Martin_______

                                                                                                    adatkezelő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I/1.A Szabályzat célja és hatálya

I/2. Fogalommeghatározások

II. FEJEZET - AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

II/1.Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

II/2.Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

II/3 Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

II/4. Az adatkezelés az érintett élete vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges

II/5. Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

II/6. Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében szükséges

 

III. FEJEZET - MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK, adattovábbítás

III/1: a munkáltató (munka)szerződés teljesítésének jogcímén az alábbi adatkezeléseket végzi:

 • Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

III/2: a munkáltató az érintett hozzájárulása jogcímén az alábbi adatkezeléseket végzi:

 • Eseti adatkezelés nyilvántartása

III/3: a munkáltató jogi kötelezettség teljesítésének jogcímén az alábbi adatkezeléseket végzi:

 • Kifizetői adatkezelés
 • Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
 • Adatkezelés- megszüntetési kérelmek nyilvántartása
 • Az érintetti, hatósági, bírósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása
 • Útnyilvántartás

 

IV. FEJEZET - www.rosegarden.hu látógatóinak és a szolgáltatást igénybe vevőinek adatkezelése

IV/1 Adatkezelő

IV/2. Egyes adatkezelések

IV/3. Látogatói adatkezelés Adatkezelő honlapján - Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

IV/5. Adattovábbítás

IV/6. További érintetti tájékoztatások

 

V. FEJEZET - EGYÉB ADATKEZELŐI TEVÉKENYSÉG:Felvételre jelentkező adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

 

VI. FEJEZET - ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Adatbiztonsági intézkedések

 

VII. FEJEZET - ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

VII/1. Az adatvédelmi incidens fogalma

VII/2. Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása

VII/3. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

 

VIII. FEJEZET - ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ELŐZETES KONZULTÁCIÓ

Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció

 

IX.. FEJEZET - AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

Tájékoztatás az érintett jogairól

 

X. FEJEZET - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Szabályzat megállapítása és módosítása

Intézkedések a szabályzat megismertetése

MELLÉKLETEK

 1. számú melléklet: Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
 2. számú melléklet: Munkavállalói tájékoztató
 3. számú melléklet: Munkaszerződés kikötés
 4. számú melléklet: Munkavállalói adatkezelési nyilvántartások
 5. számú melléklet: Szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó adatkezelési nyilvántartások
 6. számú melléklet: Álláspályázathoz adatkezelési hozzájárulás
 7. számú melléklet: Egyéb adatkezelési nyilvántartás

 

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE* (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.  Ezen adatvédelmi szabályzattal a fenti jogszabályi kötelezettségének tesz eleget az adatkezelő.

A Rendelet alapelvei, amelyeknek minden személyes adatkezelés meg kell, hogy feleljen, az alábbiak:

Jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság: A személyes adatok kezelése csak meghatározott jogalap (hozzájárulás vagy más törvényes jogalap) alapján történhet. A személyes adatokat tisztességesen és az érintett által átlátható módon kell kezelni. Az adatkezeléssel kapcsolatos információkat pontos, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, egyszerű és érthető nyelvezettel kell megadni.

Célhoz kötöttség: Az adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezelhetők. Ezért az adatkezelés konkrét célját minden esetben meg kell határozni.

Adattakarékosság: Az adattakarékosság alapelvének értelmében az adatgyűjtés és az adatkezelés azokra az adatokra korlátozandó, amelyek a kívánt cél eléréséhez ténylegesen szükségesek.

Pontosság: A vállalkozásoknak tudniuk kell igazolni, hogy az általuk kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek. A pontatlan adatokat haladéktalanul törölni vagy helyesbíteni kell.

Korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok érintettek azonosítását lehetővé tevő formában történő tárolása az adatkezeléscéljának eléréséhez szükséges ideig lehetséges. Ennek biztosítására megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket kell bevezetni.

Integritás, bizalmi jelleg: A jövőben biztosítani kell, az adatok jogosulatlan és jogellenes kezelésének, véletlen elvesztésének, megsemmisülésének, illetve károsodásának megelőzését. Ezért elsősorban IT és szervezeti vonatkozásban (pl.: hozzáférési és jogosultsági eljárásrendek, kódolás) kell megfelelő intézkedéseket foganatosítani, figyelembe véve különösen a 32. cikk (az adatkezelés biztonsága) és 35. cikk (adatvédelmi hatásvizsgálat) rendelkezéseit. Az adatvédelmi incidenseket, azaz a személyes adatok sérelmét, ha fennáll a kockázata annak, hogy az érintettek jogai sérülnek, a 33. cikk értelmében az adatvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. Adott esetben – ha a kockázat magas – az érintett személy közvetlenül is értesítendő.

Elszámolhatóság Az elszámoltathatóság alapelve (5. cikk 2. bekezdés) értelmében a vállalkozásoknak az előzőekben bemutatott alapelveknek való megfelelést tudniuk kell dokumentumokkal alátámasztva igazolni.

 

I/1.A Szabályzat célja és hatálya

 

E Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, amelyek biztosítják, hogy az Adatkezelő és adatfeldolgozó tevékenysége megfeleljen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek., továbbá a többi vonatkozó jogszabálynak.

E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Adatkezelő általi kezelésére terjed ki.

Szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre vonatkozik, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. (GDPR (14) cikk)

 

II/2. Fogalommeghatározások

E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalommeghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza. Ennek megfelelően emeljük ki a főbb fogalmakat:

1.”személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 

3.„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4.„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5.„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6.„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7.„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8.„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9.„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10.„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11.„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12.„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

II. FEJEZET AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

 

Az adatkezelés az alább részletezett jogcímek alapján lehetséges

II/1 Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

 

Amennyiben a Adatkezelő hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az 1. számú melléklet szerinti adatkérő lap szerinti tartalommal és tájékoztatással kell kérni.

Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Adatkezelő internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. 

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik – pl, értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése - a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

A Adatkezelő nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

 

II/2 Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

 

A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók.

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

 

II/3. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

II/4. Az adatkezelés az érintett élete vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges

 

II/5. Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

II/6. Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. Ebben az esetben az adatkezelés megkezdése előtt el kell készíteni egy ún. érdekmérlegelési tesztet. A tesztben az adatkezelőnek bizonyos kérdéseket elemeznie kell, például, el lehet-e érni az adatkezelés célját személyes adatok kezelés nélkül vagy kevesebb személyes adatok kezelésével, mi az adatkezelő pontos célja és érdeke, mit hozhatnak fel az érintettek az adatkezeléssel szemben jogaik és szabadságaik védelmében, miért előzi meg az adatkezelő jogos érdeke az érintettek érdekeit.

 

Az érintett jogainak elősegítése: Adatkezelő valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

 

III. FEJEZET

MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK, Adattovábbítás

 

III/1. A munkáltató (munka)szerződés teljesítésének jogcímén az alábbi adatkezeléseket végzi:

 • Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

 

III/2. A munkáltató az érintett hozzájárulása jogcímén az alábbi adatkezeléseket végzi:

 • Eseti adatkezelés nyilvántartása

 

III/3. A munkáltató jogi kötelezettség teljesítésének jogcímén az alábbi adatkezeléseket végzi:

 • Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
 • Kifizetői adatkezelés
 • Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
 • Adatkezelés- megszüntetési kérelmek nyilvántartása
 • Az érintetti, hatósági, bírósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása

 

 

III/1. Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

Munkaügyi, személyzeti nyilvántartás

A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok kérhetők és tarthatók nyilván, valamint olyan munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok végezhetők, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.

Adatkezelő (munka)szerződés teljesítése jogcímén munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése céljából kezeli a munkavállaló alábbi adatait:

1. név

2. születési név,

3. születési ideje,

4. anyja neve,

5. lakcíme,

6. állampolgársága,

7. adóazonosító jele,

8. TAJ száma,

9. nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),

10.  telefonszám,

11.  e-mail cím,

12. személyi igazolvány száma,

13. lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,

14. bankszámlaszáma,

15. online azonosító (ha van)

16. munkába lépésének kezdő és befejező időpontja,

17.  munkakör,

18. iskolai végzettségét, szakképzettségét igazoló okmány adatai,

19. önéletrajz,

20.  munkabérének összege, a bérfizetéssel, egyéb juttatásaival kapcsolatos adatok,

21.  a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály, illetve írásbeli hozzájárulása alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát,

22. a munkavállaló munkájának értékelése,

23. a munkaviszony megszűnésének módja, indokai,

24. munkakörtől függően erkölcsi bizonyítványa

25. a munkaköri alkalmassági vizsgálatok összegzése,

26. magánnyugdíjpénztári és önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tagság esetén a pénztár megnevezése, azonosító száma és a munkavállaló tagsági száma,

27. külföldi munkavállaló esetén útlevélszám; munkavállalási jogosultságot igazoló dokumentumának megnevezését és száma,

28. munkavállalót ért balesetek jegyzőkönyveiben rögzített adatokat.

 

A személyes adatok címzettjei: munkáltatói jogkör gyakorlója, a Adatkezelő munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 6 év. 

A munkáltató a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a jelen szabályzat 2. számú melléklete szerinti Tájékoztató átadásával tájékoztatja a munkavállalót személyes adatainak kezeléséről és személyhez fűződő jogokról, valamint a 3. számú melléklet szerinti szerződéses kikötéssel.

 

III/2. ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSÁN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

 

Eseti adatkezelés:

A Munkáltató az érintett hozzájárulása jogcímén végez eseti adatkezelést, melyről nyilvántartást vezet.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelhető személyes adatok köre: fénykép és hangfelvétel

Az adatkezelés célja: Közösségépítés, lojalitás erősítése

Érintettek kategóriái: munkavállalók, akik az adott eseményen részt vesznek

címzettek köre: adatkezelő

Törlésre előirányzott határidők: A hozzájárulás visszavonása: azon személyek adatait azonnal törölni kell. Legkésőbb a felvétel készítésétől számított számított 3 hónap

 

III/3. JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

 

Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából

A Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a munkavállalók meghatározott adatait, melyről nyilvántartást vezet. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr (ha van) aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatok címzettjei: Adatkezelő és a Adatkezelő adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó adatfeldolgozója

 

Kifizetői adatkezelés

Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői (2017 évi CL. törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll, melyről nyilvántartást vezet. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Adatkezelő kezelheti a munkavállalók egészségügyi (Szja tv. 40.§) és szakszervezeti (Szja 47.§(2) b./) tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljesítése (bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés) céljából.

A személyes adatok tárolásának időtartama: nem selejtezhető (Levéltári törvény szerint)

Munkaügyi adatot az 1997. évi 99/A § szerint a nyilvántartásra kötelezett a biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni. (a személyes adatok tárolásának időtartama).

A személyes adatok címzettjei: a Adatkezelő, adatkezelő adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 

Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

Adatkezelés célja: érintetti jog érvényesítése, transzparencia biztosítása, elszámoltathatóság biztosítása

Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése GDPR 33. cikk

Adatkezeléssel érintettek: az adatvédelmi incidenssel érintett

Személyes adatok kategóriái: az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok

Címzettek, akik az adatokhoz hozzáférhetnek: Adatkezelő, NAIH munkatársai.

Törlésre előirányzott határidő: jogszerűség és transzparencia folyamatos igazolása

Adatbiztonság: Adatkezelési Szabályzat szerint.

 

Adatkezelés- megszüntetési kérelmek nyilvántartása

Adatkezelés célja: érintetti jog érvényesítése, transzparencia biztosítása, elszámoltathatóság biztosítása

Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése

Adatkezeléssel érintettek: Az adatkezelésük megszüntetését kérő természetes személyek

Személyes adatok kategóriái: az érintett neve, azonosító adatai (be kell azonosítani)

Címzettek, akik az adatokhoz hozzáférhetnek: Adatkezelő. Törlésre előirányzott határidő: jogszerűség és transzparencia folyamatos igazolása. Adatbiztonság: Adatkezelési Szabályzat szerint.

 

Az érintetti, hatósági, bírósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása

Adatkezelés célja: érintetti jog érvényesítése, transzparencia biztosítása, elszámoltathatóság biztosítása

Adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése

Adatkezeléssel érintettek: megkeresést küldő érintettek, illetve a megkereséssel érintettek

Személyes adatok kategóriái: a megkeresések teljesítéséhez szükséges személyes adatok

Címzettek, akik az adatokhoz hozzáférhetnek: Adatkezelő

Törlésre előirányzott határidő: jogszerűség és transzparencia folyamatos igazolása

Adatbiztonság: Adatkezelési Szabályzat szerint.

 

Adattovábbítások nyilvántartása

1.A III/1. pont alatti adatokat az Adatkezelő továbbítja a könyvelési és bérszámfejtési feladatokat ellátó könyvelő irodának, mint adatfeldolgozónak, azzal, hogy a kellő gondosságot kifejtette, megköveteli az adatok megfelelő védelmét az adatfeldolgozótól.

 

 • Cégnév: Mobile Creative Kft
 • Székhely:6723 szeged Hajós u 13/a
 • Levelezési cím: 6723 szeged Hajós u 13/a

 

A fent részletezettek okán a Adatkezelő az adatkezelésekről, valamint az adattovábbításokról NYILVÁNTARTÁST vezet. (4.sz. melléklet)

IV. FEJEZET A www.rosegarden.hu látógatóinak és a szolgáltatást igénybe vevőinek adatkezelése

www.rosegarden.hu oldal üzemeltetője Domonkos Martin őstermelő, és egyben adatkezelő is a szolgáltatást igénybe vevő Megrendelők- személyes adatai kezelése -vonatkozásában a szolgáltatás teljesítése során

IV/1.

Név: Domonkos Martin őstermelő

Székhely: 6756 Tiszasziget Kolozsvári utca 24.

Levelezési cím: 6756 Tiszasziget Kolozsvári utca 24.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Agrárkamara, Agrárkamarai nyilvántartási szám: S675600144690

Adószám: 7628982-1-26

Képviselő: Domonkos Martin

Telefonszám: +36 -20-419-7566 és +36-20-262-2968

e-mail: info@rosegarden.hu

Honlap: http://www.rosegarden.hu

Tárhelyszolgáltató adatai, elérhetőségei:

Tárhelyszolgáltató megnevezése: Webmotion Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 6782 Mórahalom, István király utca 7.

Tárhelyszolgáltató elektronikus elérhetősége: hello@webmotion.hu

 

IV/2. Egyes adatkezelések:

Az online regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés:

Adatkezelés célja, megnevezése: felhasználói fiók létrehozása a weboldalon

Kezelt adatok: név, cím, email cím, telefonszám, jelszó

Érintettek köre: A weboldalon regisztrált valamennyi érintett

Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatainak kezeléséhez az érintett hozzájárulása. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) a felületen rendelkezésre álló check-box kipipálásával.

Adatok forrása: A kezelt személyes adatok körét adatkezelő kizárólag az érintettek közvetlen megkérdezésével szerzi be.

Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama a Szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnéséig tart, így különösen a Regisztráció törléséig. (A regisztráció törlését Adatkezelőtől az info@rosegarden.hu email címen, illetve 6756 Tiszasziget, Kolozsvári utca 24. levelezési címen bármikor kérheti érintett.)

Törlésre előirányzott határidő: a regisztrációt követő 5 évet követő napon törlésre kerülnek természetes személy adatai.

Az adatok megismerésére jogosultak(címzettek): adatkezelő.

Adatbiztonsági intézkedések: Jelen Szabályzat szerint

 

A kapcsolattartáshoz kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja, megnevezése: kapcsolattartás a regisztrált felhasználókkal

Kezelt adatok: név, email cím, telefonszám,

Érintettek köre: A weboldalon keresztül szolgáltatást igénybe vevő valamennyi érintett

Az adatkezelés jogalapja: a személyes adatainak kezeléséhez az érintett hozzájárulása. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) a felületen rendelkezésre álló check-box kipipálásával.

Adatok forrása: A kezelt személyes adatok körét adatkezelő kizárólag az érintettek közvetlen megkérdezésével szerzi be.

Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama a Szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnéséig tart, így különösen a Regisztráció törléséig. (A regisztráció törlését Adatkezelőtől az info@rosegarden.hu email címen, illetve 6756 Tiszasziget, Kolozsvári utca 24. levelezési címen bármikor kérheti érintett.)

Törlésre előirányzott határidő: a szolgáltatás igénybevételét követő 5 évet követő napon törlésre kerülnek természetes személy adatai.

Az adatok megismerésére jogosultak(címzettek): adatkezelő

Adatbiztonsági intézkedések: Jelen Szabályzat szerint

 

A szolgáltatás megrendelő általi kifizetése, számla kiállítása, számviteli célú számlamegőrzés

Adatkezelés célja, megnevezése: Szolgáltató részéről Megrendelő számára a megrendelt szolgáltatás nyújtása, számlázása teljesítése, online fizetés lebonyolítása

Kezelt adatok: név, email cím, szállítási cím, telefonszám, a megrendelt szolgáltatás adatai, számlázási cím, online fizetés esetén a fizetéshez kapcsolódóan megadott adatok

Érintettek köre: A weboldalon szolgáltatást megrendelő érintett

Az adatkezelés jogalapja:

törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából (a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

Adatok forrása: A kezelt személyes adatok körét adatkezelő kizárólag az érintettek közvetlen megkérdezésével szerzi be.

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a Szolgáltatás (szerződés) teljesítéséig (számlázásig) tart. Az Adatkezelő törvényi kötelezettségének eleget téve a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig megőrzi.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők: adatkezelő, valamint az online fizetés esetében a számlavezető pénzintézet és munkatársai a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzatra figyelemmel.

Adatbiztonsági intézkedések: Jelen Szabályzat szerint

Az online fizetés esetében a pénzintézet, továbbá a Barion Payment Zrt. kizárólag az elektronikus fizetés lebonyolítása érdekében jár el.

 

Adattovábbítás az online fizetés Barion rendszeren történő lebonyolítása vonatkozásában:

 

Címzett megnevezése és elérhetősége: Barion Payment Zrt.1117 Budapest, Infopark sétány 1.

Adattovábbítás célja, megnevezése: Szolgáltató részéről Megrendelő számára a megrendelt szolgáltatás online fizetés lebonyolítása

Továbbított adatok: név, online fizetéshez kapcsolódóan megadott adatok

Érintettek köre: A weboldalon szolgáltatást megrendelő és Barion rendszer igénybevételével fizető érintett

Az adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatkezelés az érintett kérésére történő online fizetés teljesítéséhez szükséges

Adatok forrása: az érintettek által megadott adatok

 

Az online fizetéssel kapcsolatban az adatkezelés időtartama az online fizetés lebonyolításáig tart azzal, hogy azt, valamint az az adatok megismerésére jogosultak körét és az adatbiztonsági intézkedéseket a Barion Payment Zr.t Adatvédelmi Szabályzatában az alábbi linken találja: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

 

 

IV/3. Látogatói adatkezelés a Adatkezelő honlapján - Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról (7. sz.melléklet)

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintettek bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is tudja tölteni a tartalmát. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al‑oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al‑oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a

(Egy felhasználónak az elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni (2003. évi C. törvény 155.§/4/).  Ez alapján a Adatkezelő honlapján az első látogatáskor egy rövid összefoglalót kell adni a látogató számára a sütik alkalmazásáról, és egy linken keresztül utalni kell a teljes körű tájékoztató elérhetőségéreE tájékoztatóval a Adatkezelő biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez a hozzájárulását kell kérni.

 1. Az adatgyűjtés ténye: a weboldalunk használatakor a böngésző cookie-kat, vagyis kis adatfájlokat, helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén.
 2. A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 3. Az érintettek köre: a weboldal valamennyi látogatója, felhasználója
 4. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás (csak az érintett előzetes tájékoztatása szükséges) nem kell, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az adatkezelő a vonatkozó jogszabályi alapelvek és jelen tájékoztatóban foglaltak tiszteletben tartásával

A cookie vagy süti: A cookie-k olyan kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Ezek pl. információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat! A honlap megnyitásakor felugró ablakra kattintással fogadhatja el a tájékoztatást, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy a weboldal használatát megkönnyítsük és elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. A cookie-k nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, (nevet, címet, e-mail címet, stb). Amennyiben mégse szeretné, hogy a böngészője tároljon cookie adatokat, kapcsolja ki a böngésző beállításai alatt. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

Megkülönböztetünk belső sütiket és külső sütiket:

A belső sütiket a meglátogatott internetes oldal helyezi el, és kizárólag az adott oldal tudja olvasni.

A külső sütiket különböző szolgáltatásokat nyújtó más szervezetek helyezik el. PL: A meglátogatott internetes oldalakon beágyazott tartalom is lehet (például a YouTube-ról), és előfordulhat, hogy ezek az internetes oldalak saját sütiket helyeznek el, vagy a Google Analytics segítségével mérjük az oldal látogatóit, ami szintén használ saját sütiket.

 1. Az adatgyűjtés célja és időtartama:

Az általunk használt belső cookie-k (sütik):

Session cookie: Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Név: CAKEPHP

Lejárati ideje: A böngésző bezárásával megszűnik, nyitott böngésző esetén pedig 3 óra múltán, ha nem használtuk a weboldalt.

Az általunk használt külső cookie-k (sütik):

Google Analytics cookie: Segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A rendszer használ Google cookie-at. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

További információ: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Facebook cookie: a Facebook szolgáltatásaiban marketing tevékenységünk mérését teszi lehetővé. (facebook.com) További információ: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Egyéb cookie-k: Google AdWords cookiek: A weboldalon remarketing kódokkal követjük nyomon egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthassunk ezen oldalak látogatóinak.

Az érintett személy által külön erre vonatkozó hozzájárulása nélkül a gyűjtött adatok nem lesznek alkalmasak arra, hogy a weboldal látogatóját egyénileg azonosíthassa.

 1. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

A remarketing kódokat biztosító cookie-kat a weboldal látogatói az adott böngésző megfelelő beállításával letilthatja” Részletesebb információkat itt találhat: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

A letöbb böngészőbe itt tudja kezelni a cookie-kat.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=hu_HU

Windows Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/196955/how-to-set-and-customize-cookies-settings-in-internet-explorer-5

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

A sütik által kezelt adatkör: A honlap a weboldal használata során a látogatóról,  illetve az  általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
• a látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

• kattintás.

Adatbiztonsági intézkedések: Jelen Szabályzat szerint

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

A Barion rendszer használatához kapcsolódó cookiek: https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato/

 

IV/4.Adattovábítás:

 

1.Könyvelő Iroda számára: Adatkezelő továbbítja a könyvelési feladatokat ellátó könyvelő irodának, mint adatfeldolgozónak, azzal, hogy a kellő gondosságot kifejtette, megköveteli az adatok megfelelő védelmét az adatfeldolgozótól (külön szerződésben foglaltak szerint).

továbbított adatok: név, szállítási cím, termék neve, ára

 • Cégnév:
 • Székhely:
 • Adószám:

2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat) vehet igénybe. Adatfeldolgozók megnevezése:

Futárszolgálati tevékenység: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. info@gls-hungary.com Cégjegyzékszám: 13-09-111755 Adószám: 12369410-2-44

A fent részletezettek okán a Adatkezelő az online regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelésről, a kapcsolattartáshoz kapcsolódó adatkezelésről az adattörlési kérelmekről, egyéb adattörlésről a szolgáltatás megrendelő általi kifizetése, számla kiállítása, számviteli célú számlamegőrzésről, valamint az adattovábbításokról NYILVÁNTARTÁST vezet. (5.sz.melléklet)

IV/6. További érintetti tájékoztatások

 

Adatkezelési Alapelvekről tájékoztatás: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § alapján

 

A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

 

A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

A szolgáltató – a fentieken túl -a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

 

A fent meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni

 

A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fent meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. (Ezen adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik)

 

 

V. FEJEZET - EGYÉB ADATKEZELŐI TEVÉKENYSÉG

 

Felvételre jelentkező adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok (Hozzájáruló nyilatkozat minta: 6.sz. melléklet)

(melyről adatkezelő nyilvántartást vezet 7.számú melléklet)

Az adat kezelés megnevezése

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Érintettek kategóriái Személyes adatok kategóriái

Címzettek akik az adatokhoz hozzá férhetnek

Adattovábbítás 3. országba, nemzetközi szervezet számára

Az adatkategóriák törlésére előirányzott határidők

Állásra jelentkező adatainak kezelése Állásra jelentkező adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok kezelése, elbírálása. A kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet tájékoztatása arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.

Az érintett hozzájárulása

Jelentkező, pályázó munkavállalók Természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím. Adatkezelő nincs

A jelentkezés, pályázat elbírálását követő 1 év.

Kivéve ha csak a pályázat elbírálásáig tartó adatkezeléshez járult hozzá érintett.

Sikeres pályázat esetén a törlés a munkaviszony megszűnését követő 3 évet követően.

Aki jelentkezését, pályázatát visszavonta azon személyek adatait azonnal törölni kell

 


VI. FEJEZET ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

 

Adatbiztonsági intézkedések

A Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

 

A Adatkezelő a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. A munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő, amelyre a 5. számú melléklet szerinti kikötést kell alkalmazni. A személyes adatokhoz való hozzáférést a Adatkezelő jogosultsági szintek megadásával korlátozza. 

 

A Adatkezelő az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.

 

A Adatkezelő számítógépes programjai megfelelnek az adatbiztonság követelményeinek, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

A Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

A Adatkezelő által kezelt személyes adatok interneten történő megosztása tilos!

Adatkezelő eszközein fájl letöltő-, játék-, csevegő-, szexuális szolgáltatásokat kínáló oldalak látogatása szigorúan tilos!

Külső forrásból kapott vagy letöltött, nem engedélyezett programok használata tilos!

A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az adatkezelő és az érintett adatfeldolgozó férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér- és munkaügyi ás egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani. Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.

 

VII. FEJEZET ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

 

VII/1. Az adatvédelmi incidens fogalma

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (Rendelet 4. cikk 12.).

A leggyakoribb jelentett incidensek lehetnek például: a laptop vagy mobil telefon elvesztése, személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl. szemetesbe dobott fizetési papírok); adatok nem biztonságos továbbítása, szerver elleni támadások, honlap feltörése.

 

VII/2. Adatvédelmi incidensek kezelés, orvoslása 

Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a Adatkezelő vezetőjének feladata.

Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és hozzáférési kisérleteket, és ezeket folyamatosan elemezni kell.

Amennyiben a adatkezelő ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a Adatkezelő vezetőjét.

 

A Adatkezelő munkavállalói kötelesek jelenteni a Adatkezelő vezetőjének, vagy a munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.

 

Adatvédelmi incidens bejelenthető a Adatkezelő központi e-mail címén, telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket.

 

Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Adatkezelő vezetője – az informatikai, pénzügyi és működési vezető bevonásával – haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.  Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:

a. az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,

b. az incidens leírását, körülményeit, hatásait,

c. az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,

d. a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,

e. az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,

f. a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

 

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat be kell határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

 

Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

a)  az érintett személyes adatok körét,

b)  az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,

c)  az adatvédelmi incidens időpontját,

d)  az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,

e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,

f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozóan jogszerűség és transzparencia folyamatos igazolása indokolt, valamint a NAIH bejelentés is.

 

VIII. FEJEZET ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS ELŐZETES KONZULTÁCIÓ

Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció

Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa, figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatkezelő az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Olyan egymáshoz hasonló típusú adatkezelési műveletek, amelyek egymáshoz hasonló magas kockázatokat jelentenek, egyetlen hatásvizsgálat keretei között is értékelhetők.

Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés az adatkezelő által a kockázat mérséklése céljából tett intézkedések hiányában valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az adatkezelő konzultál a felügyeleti hatósággal. Az adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes konzultáció részletes szabályaira a rendelet 35-36. cikkei és az Infotv. rendelkezései irányadók.

 

IX. FEJEZET AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

 

Tájékoztatás, az érintett jogairól

 

Az érintett jogai röviden összefoglalva:

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése 

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

4. Az érintett hozzáférési joga

5. A helyesbítéshez való jog

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

9. Az adathordozhatósághoz való jog

10. A tiltakozáshoz való jog

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

12. Korlátozások

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

Az érintett jogai részletesen:

 

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése 

 

1.1. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

1.2. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.

 

1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal meghosszabbítható, amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

 

1.4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

1.5. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.

 

A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

 

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

 

2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.  Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell:

a)  az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,

b) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,

c)  jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről,

d) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;

e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

 

2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;

c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

f) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

 

2.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

 

 Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

 

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg

 

3.1. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet  az adatkezelőnek  a személyes adatok megszerzésétől számított  legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint  a személyes adatok forrásáról  és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.

 

3.2. A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók.

E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.

 

4. Az érintett hozzáférési joga

 

4.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).

 

4.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

 

4.3. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. 

 

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

 

5. A helyesbítéshez való jog

 

5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

 

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

6.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

 

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

7.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

7.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

 

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

 

9. Az adathordozhatósághoz való jog

 

9.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

 

10. A tiltakozáshoz való jog

 

10.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f))  alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

10.3. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

10.4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

10.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 21. cikke tartalmazza.

 

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

11.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

11.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a)  az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b)  meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

11.3. Az előbbi  a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

 

12. Korlátozások

 

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk)  hatályát  ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.  E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

 

13.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

a) a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

d)  ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

13.2. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

A további szabályokat a Rendelet   34. cikke tartalmazza.

 

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat. Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

 

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

15.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

15.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

15.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

15.4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

 

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

 

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

16.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

 

16.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

 

X. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Szabályzat megállapítása és módosítása

A Szabályzat megállapítására és módosítására a Adatkezelő jogosult.

Intézkedések a szabályzat megismertetése

E Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a Adatkezelő valamennyi foglalkoztatottjával. E Szabályzat rendelkezéseit meg kell ismertetni a Adatkezelő által nyújtott szolgáltatást, szolgáltatásokat igénybe vevő érintettekkel.